Regulamin

 

Regulamin konferencji Król Pragnie Twego Piękna

Dzień dobry!

Ogromnie się cieszymy, że chcesz uczestniczyć w konferencji, która od lat dojrzewała w sercach wielu kobiet, a dziś staje się rzeczywistością!

Poniżej znajduje się regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o sposobie zakupu biletu uprawniającego do wzięcia udziału w konferencji, zasadach uczestnictwa w konferencji, przetwarzania danych osobowych uczestników konferencji. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem konferencji, prosimy o kontakt pod adresem:  krolpragnietwegopiekna@gmail.com.

Pozdrawiamy

Organizatorzy

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 

 • Konferencja – wydarzenie religijne pt. ”Król Pragnie Twego Piękna”, odbywające się dnia 15.05.2021 roku w budynku w Warszawie,
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Organizatorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna zawierająca z Organizatorem Umowę; Kupujący może być jednocześnie Uczestnikiem,
 • Organizator – współorganizator Ewelina Salnik oraz Paulina Kawa-Zięba, właścicielka firmy Life Roots: działalność gospodarcza pod nazwą Liferoots Paulina Kawa (adres prowadzenia działalności: Krakusa 11/18, 35-302 Rzeszów ) wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerem 001116832/2015, NIP 813-363-27-66, REGON 362093490; adres poczty elektronicznej poczta@liferoots.pl ; numer telefonu: (+48) 668-849-248 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
 • Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem: https://krolpragnietwegopiekna.pl/regulamin
 • Strona Konferencji – strona internetowa dostępna pod adresem: https://krolpragnietwegopiekna.pl/, 
 • Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych biorąca udział w Konferencji,
 • Umowa – umowa zawierana pomiędzy Organizatorem a Kupującym, mocą której Organizator zobowiązuje się zapewnić udział w Konferencji Kupującemu lub osobom wskazanym przez Kupującego.

§ 2
Postanowienia wstępne

 • Konferencja organizowana jest przez Organizatora.
 • Konferencja odbywa się w dniu 24.04.2021 roku w Warszawie.
 • Wszelkie szczegóły dotyczące Konferencji, takie jak program, sylwetki prelegentów, opisy poszczególnych wystąpień, dostępne są na Stronie Konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie Konferencji z uwagi na okoliczności od niego niezależne. Wszelkie zmiany będą komunikowane na Stronie Konferencji. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu Konferencji, jak również do zmiany miejsca odbywa się Konferencji z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, Kupujący otrzymają zwrot całości kwoty zapłaconej za bilety. W przypadku zmiany miejsca lub terminu Konferencji, Kupujący może w ciągu 7 dni od poinformowania go o zmianie odstąpić od Umowy. W takiej sytuacji, Kupujący otrzyma zwrot całości kwoty zapłaconej za bilety. 
 • Udział w Konferencji jest odpłatny, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Opłaty związane z uczestnictwem w Konferencji zamieszczone są na stronie:
 • https://ekobilet.pl/krolpragnie/krol-pragnie-twego-piekna-37007/427729-bilety
 • Organizatorowi przysługuje prawo do zapewnienia nieodpłatnego udziału w Konferencji wybranym przez siebie osobom, w szczególności sponsorom, prelegentom, przedstawicielom mediów, zwycięzcom konkursów, osobom zaangażowanym w organizację Konferencji.

§ 3
Zakup biletów

 • Udział w Konferencji możliwy jest na podstawie posiadanego biletu. 
 • Zakup biletów możliwy jest za pośrednictwem strony:
 • https://ekobilet.pl/krolpragnie/krol-pragnie-twego-piekna-37007/427729-bilety
 • Wszelkie kwestie zakupu biletów przez stronę: https://ekobilet.pl/, regulują warunki zakupu oraz polityka prywatności na powyższej stronie.

§ 4
Wstęp na teren Konferencji

 • Wstęp na teren Konferencji możliwy jest po uprzednim potwierdzeniu swojej obecności przy stworzonym w tym celu stanowisku. Potwierdzenie obecności dotyczy również wszystkich Uczestników mających zapewniony nieodpłatny udział w Konferencji, w szczególności prelegentów. 
 • Potwierdzając swoją obecność, Uczestnik Konferencji otrzyma indywidualny identyfikator oraz materiały startowe. 
 • Potwierdzenie obecności jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, który dostępny jest na stronie internetowej https://krolpragnietwegopiekna.pl/regulamin.
 • Organizator zachowuje prawo do odmowy wstępu na teren Konferencji osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych substancji odurzających, osób agresywnych lub w inny sposób zagrażających bezpieczeństwu. W takiej sytuacji, Kupującemu nie przysługuje zwrot płatności ani jakiejkolwiek jej części, dokonanej z tytułu Umowy.
 • Na teren odbywania się Konferencji nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, takich jak: broń, środki wybuchowe, środki toksyczne, używki, wszelkiego rodzaju gazy obronne. Organizator zachowuje prawo do kontroli przedmiotów wnoszonych na teren odbywania się Konferencji. W razie stwierdzenia niedozwolonych przedmiotów, Organizator nie zapewnia ich depozytu. Odmowa wstępu na teren Konferencji z uwagi na posiadanie niedozwolonych przedmiotów nie daje Kupującemu prawa do domagania się zwrotu płatności ani jakiejkolwiek jej części, dokonanej z tytułu Umowy.

§ 5
Zachowanie podczas Konferencji

 • Uczestnicy Konferencji zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w miejscu odbywania się Konferencji, jak również stosować się do zaleceń obsługi Konferencji. 
 • Uczestnicy Konferencji zobowiązani są zachowywać się w sposób kulturalny, niezakłócający przebiegu Konferencji, porządku publicznego, nienarażający innych Uczestników na niebezpieczeństwo, nie naruszający dóbr osobistych innych Uczestników, nie wpływający negatywnie na dobre imię Organizatora lub w inny sposób wyrządzający lub mogący wyrządzić szkodę Organizatorowi lub innym Uczestnikom.  
 • W razie zachowania sprzecznego z ust. 1 lub 2 powyżej, Organizator uprawniony jest do usunięcia Uczestnika z miejsca odbywania się Konferencji. W takiej sytuacji, Kupującemu nie przysługuje zwrot płatności ani jakiejkolwiek jej części, dokonanej z tytułu Umowy.
 • Uczestnicy zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatorów otrzymanych od Organizatora. Osoby bez identyfikatora mogą nie zostać wpuszczone do pomieszczeń, w których odbywa się Konferencja.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika zostawione, zagubione lub skradzione podczas Konferencji. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zniszczenia dokonane w miejscu organizacji Konferencji.
 • Z uwagi na niemożliwość przewidzenia wszystkich zagrożeń związanych z zachowaniem Uczestników podczas Konferencji, Organizator zachowuje prawo do podejmowania bieżących decyzji w sprawach nieujętych w Regulaminie. Jeżeli taka decyzja doprowadzi do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konferencji, Kupującemu nie przysługuje zwrot płatności ani jakiekolwiek jej części, dokonanej z tytułu Umowy. 

§ 6
Świadczenia Organizatora

 • Organizator zapewnia uczestnikom Konferencji możliwość uczestnictwa we wszystkich prelekcjach, wybranym warsztacie odbywających się w czasie Konferencji, podstawowy catering podczas Konferencji oraz materiały pokonferencyjne.
 • Koszty dojazdu do miejsca odbywania się Konferencji, koszty zakwaterowania, parkingu, korzystania z szatni i inne koszty związane z udziałem w Konferencji pokrywa samodzielne Uczestnik. 
 • Umowę uważa się za wykonaną przez Organizatora poprzez samo stworzenie Kupującemu możliwości wzięcia udziału w Konferencji. W sytuacji, w której Kupujący lub Uczestnicy, dla których Kupujący kupił bilety uprawniające do udziału w Konferencji, nie wezmą udziału w Konferencji lub jakimkolwiek jej elemencie, a nie doszło uprzednio do skutecznego odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy za porozumieniem stron, Kupującemu nie przysługuje zwrot płatności, ani jakiejkolwiek jej części, dokonanej z tytułu Umowy.

§ 7
Wizerunek

 • Biorąc udział w Konferencji, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podczas Konferencji mogą być wykonywane zdjęcia, filmy wideo oraz transmisja live w celu stworzenia, a następnie rozpowszechniania w Internecie różnego rodzaju relacji z Konferencji. Transmisja live stanowi formę konferencji online dla zamkniętej grupy osób, które nabędą odpowiedni bilet.
 • Organizator niniejszym informuje Uczestnika, że zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości. Niezależnie od tego, biorąc udział w Konferencji, Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz filmach wideo wykonanych podczas Konferencji. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie zdjęć i filmów w Internecie w celach związanych z relacjonowaniem, recenzowaniem, opisywaniem lub promowaniem Konferencji. Zgodę Uczestnik może w każdej chwili cofnąć, jak również już w chwili wykonywania zdjęcia lub filmu przez fotografa oświadczyć, że nie wyraża zgody na opisane powyżej rozpowszechnianie swojego wizerunku. Cofnięcie zgody możliwe jest poprzez indywidualny kontakt z Organizatorem, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (krolpragnietwegopiekna@gmail.com). Cofnięcie zgody działa wyłącznie na przyszłość i nie wpływa na legalność rozpowszechniania wizerunku przed cofnięciem zgody. 
 • W sytuacji, w której Uczestnik dobrowolnie bierze udział w nagraniu wideo, udzielając krótkiej wypowiedzi, wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, ewentualnej informacji o pracodawcy, instytucji, którą reprezentuję, głosu i wypowiedzi udzielonych przed kamerą, w celu rozpowszechniania zrealizowanego w ten sposób nagrania w celach związanych z relacjonowaniem, recenzowaniem, opisywaniem lub promowaniem Konferencji. Udzieloną zgodę Uczestnik może w każdej chwili cofnąć. Cofnięcie zgody możliwe jest poprzez indywidualny kontakt z Organizatorem, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (krolpragnietwegopiekna@gmail.com). Cofnięcie zgody działa wyłącznie na przyszłość i nie wpływa na legalność rozpowszechniania wizerunku przed cofnięciem zgody. 

§ 8
Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych Kupujących i Uczestników jest Organizator.
 • Jeżeli Kupujący przekazuje Organizatorowi dane osobowe Uczestników, oświadcza, że jest uprawniony do ich przekazania Organizatorowi w celu zapewnienia Uczestnikom udziału w Konferencji i poinformował Uczestników o celu przekazania danych oraz przetwarzania tych danych przez Organizatora.
 • Dane osobowe Kupujących oraz Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wywiązywania się z obowiązków rachunkowych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w celach statystycznych, co stanowi uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 • Organizator powierza przetwarzanie danych osobowych Kupujących i Uczestników swoim podwykonawcom, takim jak biuro rachunkowe, hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca systemu mailingowego, firma kurierska, podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi związane z organizacją Konferencji. 
 • W związku z tym, że Organizator korzysta z usług Google, dane Kupujących i Uczestników mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w celu ich przechowywania na serwerach Google. Google przystąpiło do programu Privacy Shield i w ten sposób zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. 
 • Dane osobowe Kupujących i Uczestników będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy, a następnie w celach statystycznych do czasu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Organizatora, przy czym po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy, Kupujący lub Uczestnik mogą sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu danych osobowych, co spowoduje usunięcie danych. Jeżeli chodzi o dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych, będą one przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. 
 • Organizator może zapewniać pewne dodatkowe świadczenia lub możliwości dla uczestników dotychczas organizowanych edycji Konferencji. W przypadku, w którym Kupujący lub Uczestnik zażąda usunięcia danych z bazy Organizatora, skorzystanie z tych świadczeń lub możliwości będzie niemożliwe.
 • W ramach działań pokonferencyjnych, Organizator może wysyłać do Uczestników wiadomości e-mail związane z Konferencją. Uczestnik może w każdej chwili sprzeciwić się temu, wypisując się z listy subskrypcyjnej poprzez informację na adres: krolpragnietwegopiekna@gmail.com. W takiej sytuacji, Uczestnik musi liczyć się z tym, że nie wszystkie materiały konferencyjne dotrą do niego. 
 • W zakresie wizerunku Uczestników utrwalonych w związku uczestnictwem w Konferencji, materiały zawierające wizerunki mogą być rozpowszechniane w Internecie, a co za tym idzie nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie okresu przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku. Uczestnikowi przysługuje natomiast prawo do zażądania usunięcia materiałów zawierających jego wizerunek. Żądanie takie nie ma wpływu na legalność dokonanego uprzednio rozpowszechnienia materiałów, które to rozpowszechnienie dokonywane jest na podstawie przepisów prawa (art. 81 ustawy o prawie autorskim) lub na podstawie zgody Uczestnika, o której mowa w § 7 Regulaminu. 
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora, Kupującym i Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych, 
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Realizacja uprawnień możliwa jest poprzez indywidualny kontakt z Organizatorem, 
 • w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (krolpragnietwegopiekna@gmail.com). Organizator poucza niniejszym Kupujących i Uczestników, że ich uprawnienia, o których mowa powyżej nie mają charakteru bezwzględnego i mogą ustępować nadrzędnym interesom Organizatora jako administratora danych osobowych. Organizator zachęca w tym zakresie Kupujących i Uczestników do zapoznania się z art. 16 – 21 RODO. W celu ułatwienia Kupującym i Uczestnikom zrozumienia przywołanych przepisów, Organizator niniejszym wymienia przykładowo sytuacje, gdy poszczególne uprawnienia Kupujących lub Uczestników nie będą mogły zostać zrealizowane:
  • sprostowanie danych zawartych na fakturach możliwe jest wyłącznie poprzez posłużenie się korektą faktury lub notą korygującą,
  • usunięcie danych dotyczących zawartych Umów nie będzie możliwe wcześniej niż po upływie okresu przedawnienia roszczeń dotyczących Umów,
  • sprzeciw w stosunku do przetwarzania danych Uczestników nie będzie możliwy w trakcie realizacji Umowy, ponieważ uniemożliwiłoby to Organizatorowi należyte wykonanie Umowy.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy i wzięcia udziału w Konferencji. 

§ 9
Prawa własności intelektualnej

Organizator poucza niniejszym Uczestników, że materiały udostępniane Uczestnikom w związku z udziałem w Konferencji, jak również treści prezentowane podczas Konferencji mogą być objęte ochroną prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, a ich dalsze rozpowszechnianie może stanowić naruszenie praw podmiotów uprawnionych dające podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej lub karnej. 

§ 10
Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z Konferencją mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail:

krolpragnietwegopiekna@gmail.com

Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację osoby reklamującej i podjęcie z nią kontaktu, uzasadnienie reklamacji oraz żądania z nią związane.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w takiej samej formie, w jakiej reklamacja została mu doręczona.

§ 11
Rezygnacja

 • Każdy Kupujący może odstąpić od Umowy zawartej z Organizatorem najpóźniej na 14 dni przed pierwszym dniem Konferencji. Odstępne wynosi 30% kwoty zapłaconej Organizatorowi z tytułu Umowy i zostanie potrącone przez Organizatora z kwoty zwracanej Kupującemu. Możliwe jest również odstąpienie od Umowy w części, tj. w zakresie tylko niektórych z zakupionych biletów uprawniających do wzięcia udziału w Konferencji. Zwrot płatności po potrąceniu odstępnego zostanie dokonany nie później niż w ciągu 14 dni od poinformowania Organizatora o odstąpieniu od Umowy.
 • Ponadto, Konsument może odstąpić od Umowy zawartej z Organizatorem bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy, nie później niż do dnia rozpoczęcia Konferencji. W tym celu Konsument musi poinformować Organizatora o swojej decyzji, np. wysyłając wiadomość na adres krolpragnietwegopiekna@gmail.com. W takiej sytuacji, Organizator zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego z tytułu Umowy płatności. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od poinformowania Organizatora o odstąpieniu od umowy. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria. 
 • W celu uniknięcia wątpliwości, Organizator informuje niniejszym Kupującego, że w sytuacji, gdy Kupujący nie jest Konsumentem, Kupujący nie może odstąpić od Umowy później niż na 14 dni przed pierwszym dniem Konferencji. Jeżeli Kupujący lub Uczestnicy nie wezmą udziału w Konferencji, Kupującemu nie przysługuje zwrot dokonanej płatności z tytułu Umowy.

§ 12
Postanowienia końcowe

 • Regulamin został przygotowany w oparciu o prawo polskie. Prawem właściwym dla Umów jest prawo polskie, z tym zastrzeżeniem, że nie pozbawia to Konsumentów możliwości powoływania się na przepisy ich ojczystego prawa, które są dla nich korzystniejsze niż rozwiązania przyjęte w prawie polskim. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Organizatorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 • Wszelkie spory związane z udziałem w Konferencji będzie rozpatrywać sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby Organizatora. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów, w przypadku których zastosowanie znajduje właściwość miejscowa ogólna sądu. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Organizatorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Właścicielem Serwisu,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 • Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.